Villkor

Definitioner

I dessa förhållanden gäller följande definitioner:

 

 1. Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transaktion med varaktighet: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
 5. Beständig databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Modellformulär: modellformuläret för ångerrätt som företagaren ställer till förfogande som en konsument kan fylla i när denne vill utnyttja sin ångerrätt. 8. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
 8. Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, exklusivt utnyttjas en eller flera kommunikationstekniker fram till och med ingåendet av avtal. fjärrkontroll;
 9. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.
 10. Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

 

Entreprenörens identitet

Namn på företagare; Varumärkesblandningar Företag B.V

Företagsadress; Poortland 66 1046BD Amsterdam, Nederländerna

E-postadress: info@nanabeebi.com

Handelskammarnummer: 84778954

 

Tillämpning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsument kan enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.
 4. I det fall att det utöver dessa allmänna villkor även gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är tillämplig på honom är den mest förmånliga.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas av en bestämmelse i ömsesidigt samråd som så långt det är möjligt närmar sig originalets omfattning.
 6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.
 7. Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

 

Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs med villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
 4. Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.
 5. Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

o priset inklusive skatter;

o eventuella fraktkostnader;

o sättet på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

o om ångerrätten gäller eller inte;

o betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;

o perioden för accept av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

o taxans belopp för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

o om avtalet arkiveras efter ingåendet och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;

o det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem; o alla andra språk på vilka, förutom nederländska, avtalet kan ingås;

o de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och o minimitiden för distansavtalet i fallet med en långsiktig transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

 

Avtalet

 1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.
 5. Föraren kommer att skicka följande information till konsumenten tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
 6. besöksadressen till företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;
 7. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutningen av ångerrätten;
 8. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
 9. informationen som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;
 10. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.
 11. Vid varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
 12. Varje avtal ingås under villkoren för tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.

 

Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.
 2. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis.
 4. Om kunden inte har angett att han önskar utnyttja sin ångerrätt efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3. inte har returnerat produkten till företagaren är köpet ett faktum.

När du tillhandahåller tjänster:

 1. Konsumenten har vid tillhandahållande av tjänster möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl i minst 14 dagar från och med dagen för avtalets ingående.
 2. För att utöva sin ångerrätt kommer konsumenten att följa de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren med erbjudandet och/eller senast vid leverans.

 

Kostnader vid uttag

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer maximalt kostnaderna för returen att stå för honom.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av onlineåterförsäljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas.

 

Uteslutning av ångerrätt

 1. Entreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingicks.
 2. Utslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
 3. som ​​har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
 4. som ​​är klart personliga till sin natur;
 5. som ​​till sin natur inte kan returneras;
 6. som ​​kan försämras eller åldras snabbt;
 7. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 8. för enskilda tidningar och tidskrifter;
 9. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.
 10. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.
 11. Utslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
 12. avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
 13. varav leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga medgivande innan ångerfristen har löpt ut;
 14. om vadslagning och lotterier.

 

Leverans och utförande

 1. Entreprenören kommer att iaktta yttersta försiktighet när han tar emot och utför order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransorten är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.
 3. Med iakttagande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter det att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
 4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna perioder. Överskridande av villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.
 5. I händelse av upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som betalats av konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.
 6. Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står företagaren för.
 7. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

 Betalning

 1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att ångerfristen har börjat enligt artikel 6, 1 st. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
 3. I händelse av utebliven betalning av konsumenten har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.

 

Tvister

 1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.

 

Artikel 16 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Tilläggs- eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare .

 

 

×